Политика конфиденциальности

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS REHABILITĀCIJAS CENTRS» (turpmāk – LNBRC) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai — datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

LNBRC veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

LNBRC kontaktinformācija juridiskā adrese: Braila iela 10, Rīga, LV-1024; e-pasts: lnbrc@lnbrc.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists Āris Augstkalns ir sasniedzams, rakstot uz e-pasta adresi datu.specialists@lnbrc.lv vai zvanot pa tālruni +371 26222244.

LNBRC nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar LNBRC par personas datu aizsardzību atbildīgo personu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka LNBRC var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 28. MAIJĀ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

LNBRC apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 

 • Sniegt personām ar redzes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un informēt sabiedrību par iespējām saņemt minēto pakalpojumu. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto,  sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās rehabilitācijas institūcijā, klientu iesniegumu izskatīšanai, pakalpojuma kvalitātes kontrolei, izziņu sniegšanai uz pieprasījumiem;
 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Finanšu pārvaldībai;
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Sabiedrības drošībai.

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

LNBRC apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LNBRC attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga LNBRC, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts). 

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām 

Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija; 

Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese; 

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu LNBRC, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot LNBRC.

Videonovērošana 

LNBRC veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai. 

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas. 

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai LNBRC pilnvarotas personas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No LNBRC personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

LNBRC personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos LNBRC veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LNBRC norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. 

Personas datu glabāšanas ilgums

LNBRC glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 14 kalendārās dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LNBRC par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties LNBRC un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • LNBRC veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie LNBRC vai sazināties ar LNBRC par personas datu aizsardzību atbildīgo personu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. LNBRC to nedara.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu lnbrc@lnbrc.lv vai iesniedzot iesniegumu LNBRC juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Datu drošības nodrošināšana 

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, LNBRC ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.lnbrc.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajām datu aizsardzības tehnoloģijām.

Перейти к содержимому